Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Skaczemy do końca Października w każdy weekend od piątku do niedzieli. Zapisy: 509-871-001

Skaczemy do końca Października w każdy weekend od piątku do niedzieli. Zapisy: 509-871-001

Skaczemy do końca Października w każdy weekend od piątku do niedzieli. Zapisy: 509-871-001

StartSZKOLENIAPodręcznik SkoczkaPrawo lotnicze

Prawo lotnicze

§

Zagadnienia

 • Przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectw kwalifikacji PJ;
 • Przepisy wykonywania skoków spadochronowych;
 • Ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne;

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ;

Podstawa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 czerwca 2013r.
w sprawie świadectw kwalifikacji.

Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) upoważnia do samodzielnego wykonywania skoków w zakresie wynikającym z uprawnień wpisanych do tego świadectwa.

Uprawnienia przyznawane i wpisywane do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ).Do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) są wpisywane następujące uprawnienia podstawowe dotyczące klasy wyszkolenia:

 • uprawnienie klasy wyszkolenia B – PJ(B);
 • uprawnienie klasy wyszkolenia C – PJ(C);
 • uprawnienie klasy wyszkolenia D – PJ(D).

Uprawnienie klasy wyszkolenia B – PJ(B);
Posiadacz świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z klasą wyszkolenia B jest uprawniony dowykonywania skoków bez nadzoru instruktora oraz do samodzielnego układania czaszy głównej.

Uprawnienie klasy wyszkolenia C – PJ(C);
Posiadacz świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z klasą wyszkolenia C upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności, do których uprawnia PJ z klasą wyszkolenia B, oraz:

 • do wykonywania skoków na pokazach;
 • do pełnienia funkcji wyrzucającego z pokładu statku powietrznego, pod warunkiem ukończenia 18 rokużycia.

Uprawnienie klasy wyszkolenia D – PJ(D);
Posiadacz świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z klasą wyszkolenia D jest upoważniony do wykonywania wszystkich czynności, do których uprawnia PJ z klasą wyszkolenia C, oraz dosamodzielnego organizowania skoków.

Uprawnienia podstawowe;
Wpisuje się do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniu egzaminu państwowego przedegzaminatorem komisji egzaminacyjnejw zakresie danego uprawnienia podstawowego.   Do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) może być wpisane tylko jedno uprawnieniepodstawowe.

Świadectwo kwalifikacji;

Wydaje się bezterminowo, jednak jego ważność jest uzależniona od ważnościco najmniej jednego uprawnienia podstawowego.

Uprawnienia podstawowe wydaje się na okres 5 lat.

Ważność uprawnienia podstawowego przedłuża się na podstawie sprawdzenia wiedzy i umiejętności przeprowadzonego przez instruktora uprawnionego do prowadzenia szkolenia lotniczego w zakresie przedłużanego uprawnienia.

Ważność uprawnienia dodatkowego przedłuża się na podstawie sprawdzenia wiedzy i umiejętności przeprowadzonego przez egzaminatora praktycznego. Świadectwa Kwalifikacji oraz licencje wydawane są przez: Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Świadectwo kwalifikacji podlega wymianie:

 • po uzyskaniu uprawnienia wpisywanego do świadectwa kwalifikacji;
 • po wznowieniu lub przywróceniu ważności uprawnienia;
 • w razie zmiany danych osobowych wpisywanych do świadectwa kwalifikacji, w tym również danych adresowych;
 • w razie sprostowania błędu;
 • po zapełnieniu miejsc na wpisy;
 • w razie uszkodzenia albo zniszczenia dokumentu świadectwa kwalifikacji;
 • w razie utraty dokumentu świadectwa kwalifikacji;
 • wiek według uznania i oceny instruktora szkolącego (w przypadku osób nieposiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów);
 • wykształcenie - podstawowe;
 • ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał.7 rozporządzenia wyłączającego), wymagane przed pierwszym skokiem.

Wymagania dla kandydata na szkolenie spadochronowe
PRZEPISY WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

Określone są w załączniku nr 4 „SPADOCHRONY” - Rozdział 6
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 marca 2013 r.

 1. Osoby wykonujące skoki ze spadochronem osobowym, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków spadochronowych.
 2. Podczas lotu statku powietrznego, z którego pokładu planuje się wykonywanie skoków spadochronowych, skoczkowie znajdujący się na pokładzie mają założone i przygotowane do użycia spadochrony.
 3. Podczas lotu statku powietrznego, z pokładu którego planuje się wykonywanie skoków spadochronowych w miejscu odległym od miejsca startu, skoczkowie spadochronowi znajdujący się na pokładzie mają założone i przygotowane do użycia spadochrony nie później niż na 15 minut przed otwarciem wyjścia.
 4. Skoczek spadochronowy zapewnia, aby do skoku był używany tylko spadochron posiadający kartę sprzętu spadochronowego i dopuszczenie do skoków.
 5. Nie zmusza się osoby do wykonania skoku, chyba że pozostanie na pokładzie statku powietrznego zagraża jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu pozostałych osób znajdujących się na pokładzie tego statku powietrznego.
 6. Oddzielenie się skoczka od statku powietrznego lub zrzut może nastąpić wyłącznie w rejonie wynikającym z planowanego lądowania, w określonym wcześniej miejscu.
 7. Komplet spadochronów (główny i zapasowy); nóż, kask
 8. Uczeń-skoczek wykonuje skoki ze spadochronem tylko pod nadzorem instruktora spadochronowego.
 9. Nadzór może być prowadzony zarówno z ziemi, jak i z powietrza.
 10. Podstawowe wyposażenie ucznia-skoczka, zasady jego przygotowania i kontroli przed skokiem oraz ilość skoków, którą może wykonać w zależności od ich rodzaju, określa podmiot szkolący.
 11. Podczas skoku ucznia-skoczka na pokładzie statku powietrznego jest niezbędna obecność instruktora prowadzącego nadzór nad uczniem-skoczkiem lub wyrzucającego.
 12. O doborze sprzętu dla konkretnej osoby i jego zakwalifikowaniu do szkolenia, przy braku jednoznacznej informacji i przeciwwskazań w dokumentacji spadochronu, decyduje instruktor na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia oraz ogólnie przyjętych sposobów postępowania.

Uczeń-skoczek nie może wykonywać skoków:

 • z wysokości poniżej 600 m nad rzeźbą terenu;
 • z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.;
 • nocnych;
 • na wodę;
 • podczas pokazów lotniczych;
 • bez AAD dla spadochronu zapasowego;
 • bez kasku.

UBEZPIECZENIE OC OSÓB EKSPLATUJĄCYCH STATKI POWIETRZNE
Określone są w załączniku nr 7

Wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących statki powietrzne,
o których mowa w § 2 rozporządzenia, oraz minimalne wysokości sum gwarancyjnych tego ubezpieczenia.
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik określa wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących: spadochrony, zwanych dalej „osobami eksploatującymi”, za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, w szczególności zakres ubezpieczenia OC, termin powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, o którym mowa w pkt 6.1, osób eksploatujących spadochrony w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 10 000 SDR. ( 50000 zł)

Nasi Partnerzy

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Joomla templates by Joomlashine